České archivy

Tisk PDF

Archiv (z řeckého výrazu αρχείο(ν), archeío(n) původně označující vládní, nebo úřední budovu) je instituce určená k uchovávání, ochraňování, evidování a zpřístupňování historicky cenných písemných pramenů, vzniklých v rámci činnosti státních, městských a obecních orgánů či jiných právnických a fyzických osob – archiválií. Další možné užití termínu archiv je pak přímo pro budovu (depozitář), kde se dané archiválie shromažďují, případně pro sbírku archiválii tj. archivní fond.

Archivy jsou dnes běžně regulovány státem, spadají obvykle pod ministerstvo vnitra (např. Česko), nebo kultury (např. Německo). Stát dále upravuje archivy archivním zákonem. Archivy se dělí na archivy veřejné a soukromé. Veřejné jsou zakládány státem a soukromé může založit jakákoliv právnická či fyzická osoba po splnění některých náležitostí.

Věda a obor lidské činnosti zabývající se archivy se nazývá archivnictví, člověk, který pracuje, nebo spravuje archiv archivář.

 

 

České archivy

Síť archivů v České republice podléhá metodickému vedení Archivní správy Ministerstva vnitra České republiky. Nejdůležitějším archivem je Národní archiv, který uchovává fondy centrálních institucí České republiky, Československa a země České. Naopak největším archivem České republiky je Moravský zemský archiv v Brně uchovávající základní dokumenty moravské státnosti.

Pak je to hustá síť státních archivů pokrývající celé Česko. Nejvýše stojí státní oblastní archivy, ty jsou v Praze, Třeboni, Plzni, Litoměřicích a v Zámrsku, Moravský zemský archiv v Brně a Zemský archiv v Opavě, které uchovávají archiválie regionálních původců, poslední dva navíc i dokumenty z dob samostatné správy Moravy a Slezska. Státní okresní archivy jsou podřízenými složkami státních oblastních archivů pro obvody správních okresů. V Česku většina měst nemá vlastní archiv a archiválie odevzdává do příslušných státních oblastních archivů, výjimku tvoří jen největší města, z nichž nejdůležitější archiv má Praha (Archiv hlavního města Prahy). Jinak dle zákona mohou archivy volně zakládat všechny samosprávní celky.

Vedle státních hrají důležitou roli též specializované archivy – archivy specializovaných institucí. Z nich vynikají ty starožitných institucí, jako třeba Archiv Univerzity Karlovy a dalších univerzit, národních institucí, jako Archiv Národní knihovny, Archiv Národního muzea, Archiv Národní galerie, ale i Archiv České televize, Českého rozhlasu, dále to je Archiv Akademie věd ČR, nebo Archiv Poslanecké sněmovny, Senátu a Archiv Kanceláře prezidenta republiky. Patří sem i Národní filmový archiv.

Specifickou roli v specializovaných archivech hrají bezpečnostní archivy, to je Archiv bezpečnostních složek (součást Ústavu pro studium totalitních režimů).

Některé soukromé archivy jsou také veřejné.

 

Zkratky

Zkratky pro označení archivů:

 • AHMPArchiv hlavního města Prahy
 • AMVArchiv ministerstva vnitra Praha
 • MZA – Moravský zemský archiv v Brně
 • SOkAStátní okresní archiv
 • SOAStátní oblastní archiv
 • VHAVojenský historický archiv
 • ZA – Zemský archiv v Opavě
 • AMArchiv města

Zkratky užívané pro označení některých archivních fondů:

 • AF – Archiv fary
 • AM – Archiv města
 • AO – Archiv obce
 • RA – Rodinný archiv
 • Vs – Velkostatek

 

zdroj: Wikipedie

| + - | RTL - LTR